Adatkezelési Tájékoztató

 a Debreceni Egyetem Mediversity applikáció használatához kapcsolódó adatkezelésről

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.), valamint a vele szerződésben álló mindenkori üzemeltető, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett Mediversity mobilalkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatai kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek, valamint a Debreceni Egyetem Belső Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelő adatkezelési elveit és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

Jelen Tájékoztató célja, hogy a személyes adatok kezelésével érintett személyeket tájékoztassa az Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá az érintettek számára tájékoztatást nyújtson az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy kilétéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

Az érintettek köre: Az Alkalmazást letöltő és használó valamennyi Felhasználó.

A kezelt adatok köre: az Alkalmazás olyan harmadik féltől származó webanalitikai szolgáltatásokat használ, amelyek információkat gyűjthetnek a Felhasználók azonosításához. Az Alkalmazás által használt, harmadik féltől származó szolgáltatók adatvédelmi irányelveit a következő hivatkozások segítségével érheti el:

A „cookie”-k vagy sütik olyan kis méretű fájlok, amelyeket névtelen egyedi azonosítóként használnak. Ezeket Adatkezelő elküldheti Felhasználó böngészőjébe a felkeresett webhelyekről, amelyek az eszköz belső memóriájába kerülnek. Az Alkalmazás ezeket a „cookie”-kat kifejezetten nem használja , azonban olyan harmadik féltől származó kódot és könyvtárakat használhat, amelyek „cookie”-kat használnak információ gyűjtésére és szolgáltatásainak javítására. Felhasználónak lehetősége van arra, hogy elfogadja vagy elutasítsa ezeket a cookie-kat, és tudja, mikor küld egy „cookie”-t az eszközre. Ha úgy dönt, hogy megtagadja a „cookie”-kat, előfordulhat, hogy az Alkalmazás egyes részeit nem tudja használni.

A „cookie-ban” rögzített adatok a következők lehetnek: a letöltés időpontja, a Felhasználó IP- címe, az Alkalmazást működtető eszköz neve, az operációs rendszer verziója, az Alkalmazás konfigurációja annak használatával, az Alkalmazás használatának időpontja.

Minden Felhasználóhoz egy anonim azonosító kerül hozzárendelésre, mely alapján a felhasználói munkamenet tanulmányozható, a hozzá kapcsolódó felhasználói változásról bekövetkező események statisztikai alapadatként gyűjthetők. A Felhasználó részéről a törlés joga érvényesíthető (felhasználói kérésre törölhető). A Felhasználónak ehhez meg kell adnia a saját, süti által letárolt felhasználói azonosítóját a tájékoztatóban megjelölt csatornán.

Az Alkalmazás használata során a Felhasználónak lehetősége van különböző személyes információk rögzítésére:

Ezen információk kizárólag Felhasználó eszközén kerülnek letárolásra, azokat Adatkezelő nem kezeli, nem tárolja, azokkal nem rendelkezik.

Az adatkezelés célja: a fentiekben meghatározott adatokra az Alkalmazás által nyújtott egyes szolgáltatások teljes körű igénybevétele, optimális működése, végső soron pedig a minél magasabb szintű felhasználói élmény biztosítása érdekében van szükség.

Az Adatkezelő általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó erre irányuló önkéntes beleegyezése.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő, a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, kizárólag addig tárolja a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Felhasználó az adatkezeléséhez szükséges hozzájárulását vissza nem vonja.

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A DE Kancellária VIR Központ munkatársai (Cím: 4032 Debrecen, Kassai út 26. Kancellária II. épület 2. emelet, e-mail cím: vir@fin.unideb.hu)

Az Alkalmazás más webhelyekre mutató linkeket is tartalmazhat. Ha a Felhasználó egy harmadik féltől származó linkre kattint, akkor erre a webhelyre irányítjuk. Adatkezelő nem vállal felelősséget bármely harmadik fél webhelyének vagy szolgáltatásának tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért vagy gyakorlatáért.

Adatkezelő az Infotv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon Felhasználó személyes adatainak biztonságáról. Megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. rendelkezéseinek, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályoknak az érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatkezelés során Felhasználó személyes adatait kizárólag Adatkezelő kezeli, Adatkezelő alkalmazottain kívül azokhoz – a jogszabályban meghatározott kötelező esetek kivételével – más személy nem férhet hozzá, azokat más személy nem kezelheti. Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át, harmadik félnek nem továbbítja, illetve azokat semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra. E rendelkezés alól egyedül a jogszabályi kötelezettségből eredő, illetőleg a hatóság vagy bíróság által előírt adatszolgáltatás képez kivételt.

Felhasználó jelen Tájékoztató elfogadásával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és tudomásul vette jelen Tájékoztató rendelkezéseit, ezeket magára nézve kötelezőnek elfogadta és önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait, az ott meghatározott adatkezelési célok érdekében, az Infotv. és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Felhasználó ezeken túlmenően kijelenti, hogy 16. életévét betöltötte, és cselekvőképességében nincs korlátozva.

Felhasználó jogainak vélt vagy valós sérelme esetén, jogainak érvényesítése érdekében, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve jogosult bírósághoz fordulni.