Felhasználási feltételek

UD Studyversity Alkalmazás

Az UD Studyversity Alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) tulajdonosa és üzemeltetője a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; adószám: 15329750-4-09; intézményi azonosító: FI 17198) - a továbbiakban: Üzemeltető.

Felhasználó

Jelen Felhasználási Feltételek azon szabályokat rögzítik, melyek elfogadásával az Alkalmazás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) igénybe veheti az Alkalmazást. Az Alkalmazás letöltésének és használatának feltétele, hogy Felhasználó elfogadja magára nézve kötelezőnek a jelen dokumentumban szabályozottakat. A Felhasználó az alkalmazás Google Play és Apple AppStore webáruházakból történő letöltésével elismeri, hogy a jelen Felhasználási feltételek tartalmát megismerte és kijelenti, hogy annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az Alkalmazás célja

Az Alkalmazás célja a hallgatói élet megkönnyítése a Debreceni Egyetemen, a hallgatók számára friss és naprakész információk biztosítása oktatási ügyeikhez és azokon túl.

Egyoldalú módosítás joga

Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási feltételeket – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – egyoldalúan módosítani, új feltételekkel kiegészíteni, egyes feltételeket törölni. Jelen Felhasználási feltételek változása esetén az Alkalmazás Felhasználó által történő további használata a módosítások automatikus elfogadását jelenti. Amennyiben a Felhasználási feltételekben bármilyen jellegű változás következik be, azokról Üzemeltető értesítést küld a Felhasználónak az Alkalmazáson keresztül.

Felelősség

Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az Alkalmazásban szereplő információk naprakészek és pontosak legyenek, illetve a valóságnak megfeleljenek, azonban az Üzemeltető sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen Alkalmazáson keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve az Alkalmazást vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Alkalmazásban előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

Az Alkalmazásban található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Alkalmazáshoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az Alkalmazás használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, mobil vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak E rendelkezés alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor az Alkalmazásban fellelhető információk, tartalmak Üzemeltetőnek felróható módon vagy Üzemeltető gondatlanságából eredően tartalmaznak hibás, félrevezető adatot, s ennek elhárításáért Üzemeltető nem tett meg minden tőle telhetőt.

Az alkalmazásban elérhető linkek némelyike harmadik személy által működtetett honlapra mutat, illetve alkalmazást hív. Az Üzemeltetőnek nincs jogosultsága, hogy ezeket a harmadik személy által biztosított tartalmakat ellenőrizze, így Üzemeltető nem vonható felelősségre ezekért a tartalmakért. Az Üzemeltető nem vállal garanciát az ilyen tartalmakban megjelenő információk pontosságáért, naprakészségéért, megfelelőségéért vagy minőségéért, valamint a harmadik személy által elérhetővé tett kifogásolható, pontatlan, félrevezető vagy jogszerűtlen tartalmakért.

Az Alkalmazás használata

Az Alkalmazás Google Play és Apple AppStore webáruházakból ingyenesen tölthető le. Az Alkalmazás engedélyezett használatát a webáruház szolgáltatójának mindenkor hatályos végfelhasználói licencszerződése is szabályozza, amelyet a szolgáltató hozzáférhetővé tesz. Amennyiben jelen Felhasználási feltételek valamely rendelkezése és a végfelhasználói licencszerződés valamely rendelkezése között ellentmondás állna fenn, úgy a jelen Felhasználási feltételek érintett rendelkezése alkalmazandó.

Alkalmazandó jog, bírósági kikötés

A jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a magyar hatósági előírások – külön kikötés nélkül is – alkalmazandóak. Amennyiben a Felhasználó és az Üzemeltető között jogvita merül fel az alkalmazás használatával kapcsolatban, Felek kikötik a magyar bíróságok joghatóságát, a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok alkalmazását.

Szerzői jog

Az Alkalmazás, az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a mobiltelefonjára az Alkalmazást ingyenesen letöltse és így egyszer felhasználási jogot szerezzen az Alkalmazásra, amely azonban nem foglalja magában a többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogát.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Üzemeltető fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Üzemeltető minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben valamely ötletet, fejlesztési javaslatot vagy bármely más észrevételt Üzemeltető rendelkezésére bocsát, azt Üzemeltető felhasználhatja, és Felhasználót ezért díjazás és/vagy szerzői jogi védelem nem illeti meg.

További információért olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat.

 

Debrecen, 2020. augusztus 12.